Wörterbuch

Noch keine Beschreibung der App verfügbar...


Bewertungen & Kommentare


jana111 - february 10, 2013:
Ech sin net emmer all wierder dobei dei en brauch dat wannen ech domm awer sos as alles okey😀)
moranita - june 12, 2012:
finde ich sehr hilfsreich
nicki - november 29, 2011:
Et gen ze viel Méiglichkeeten!
jos - april 29, 2011

Diese App bewerten!

Kommentar:
Information following soon...
©2008-2020 Joopita Research a.s.b.l | About | Donations | Sponsoring | Advertising | Support | Press
Copyright | Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Contact Us